Regulamin serwisu golebiepocztowe.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO GOLEBIEPOCZTOWE.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Serwis golebiepocztowe.pl (dalej „Serwis”) jest serwisem internetowym prowadzonym przez GM STUDIO Grzegorz Molik z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Równej 13a, NIP 7722182238,  (dalej „Właściciel”).

1.2. Na potrzeby kontaktu z Użytkownikami udostępniamy adres e-mail: biuro @ golebiepocztowe.pl

1.3. GolebiePocztowe.pl to bezpłatny Serwis dla miłośników, hodowców gołębi pocztowych , zawierający ogólnodostępne materiały tematyczne oraz ogłoszenia, prezentacje hodowli i forum dyskusyjne.

1.4. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej „Użytkownik”).

1.5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

1.6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU, ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a) zapoznawać się z materiałami tematycznymi udostępnionymi przez Właściciela w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;

b) zamieszczać pod stałą nazwą (nickiem) komentarze w ramach świadczonej przez Właściciela usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca w Serwisie;

c) zamieszczać pod stałą nazwą (nickiem) ogłoszenia  w ramach świadczonej przez Właściciela usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca w Serwisie;

d) otrzymywać newsletter o produktach, usługach i najciekawszych artykułach oraz prezentacjach gołębi przez hodowców

2. 2. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Z zastrzeżeniem pkt. 8-10 poniżej do zawarcia pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

2.3. Przeglądać Serwis (poza ewentualnymi elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu konieczne jest zarejestrowanie się w Serwisie.

2.5. Zarejestrowanie umożliwia zamieszczanie komentarzy pod stałą nazwą (nickiem) oraz zamieszczanie ogłoszeń, pisania na forum dyskusyjnym, zadawania pytań ogłaszającym.

2.6. Rejestracja wymaga podania loginu – nazwy, pod którą Użytkownik chce występować (przyszły nick) i adresu e-mail, na który zostanie wysłany e-mail aktywacyjny, a także akceptacji Regulaminu. Rejestracja jest zakończona w momencie aktywacji konta przez Użytkownika (kliknięcie linku w wiadomości e-mail, wysłanej do nowego Użytkownika zaraz po poprawnej rejestracji, na podany adres e-mail). Od tego momentu Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2.7. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto. 

2.8. W konsekwencji usunięcia konta, nazwa Użytkownika oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest GM Studio Grzegorz Molik, 97-500 Radomsko, ul. Równa 13a.

3.1. Więcej informacji o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących u Właściciela znajduje się w Polityce Prywatności  dostępnej pod adresem: https://www.golebiepocztowe.pl/polityka-prywatnosci/

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer (smartfon) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

4.2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.

4.3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

4.4. Serwis jest bezpłatny, ale ponieważ jest umieszczony w Internecie, to dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

V. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

5.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.2. Użytkownikom zabrania się rozpowszechniania za pomocą Serwisu materiałów:

a) zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;

b) zawierających groźby lub propagujących nienawiść;

c) naruszających prawa osób trzecich;

d) dokuczliwych;

e) zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;

f) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);

g) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

h) zawierających treści erotyczne i pornograficzne, hazardowe;

i) zawierających przekazy reklamowe;

j) stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości).

5.3. Właściciel może zaprzestać udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:

a) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Właściciela lub innych Użytkowników lub innych osób.

VI. PRAWO AUTORSKIE – DOTYCZY MATERIAŁÓW, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI UZNANIA ICH ZA PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

6.1. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, że ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.

6.2. Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż zamieszczając treści w Internecie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi osób.

6.3. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników żadnych majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

6.4. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

6.5. Użytkownik, udostępniający materiały w Serwisie, udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz jego promocji. Licencja obejmuje też prawo wykorzystania materiałów udostępnionych przez Użytkownika do promocji Serwisu w postaci „zajawek” materiałów opublikowanych w Serwisie umieszczanych w innych serwisach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a także w innych serwisach internetowych prowadzonych przez GM Studio.

6.6. Wypowiedzenie licencji prawnoautorskiej (o którym mowa w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) może być przesłane Właścicielowi e-mailem (biuro @ golebiepocztowe.pl) .

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Właścicielowi na adres e-mail biuro@ golebiepocztowe.pl lub pisemnie, na adres Właściciela.

7.2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.

7.3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.

7.4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).

8.2. Zachęcamy Użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony – będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszym Regulaminie.

8.3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie za pomocą e-maila. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy z Właścicielem.

8.4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.